Wakpol S.A - Flaki, flaczki

Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne Wakpol S.A. - Flaki, flaczki / wyroby garmażeryjne

Wezwania akcjonariuszy - WAKPOL i LYNWOOD

Zarzad WAKPOL S.A. z siedziba w Rudzie Slaskiej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.09.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spolek handlowych oraz niektorych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spolki do skladania dokumentow akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji nalezy skladac w siedzibie Spolki pod adresem: ul. Chroboka 36 (41-711 Ruda Slaska) w dni robocze w godzinach od 8.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym

 

«  wróć do aktualności